Giới thiệu các chuyên ngành trong ngành Quản trị kinh doanh

0
68
banner-neu

Để các bạn có cái nhìn tổng quát về các chuyên ngành thuộc ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, chúng tôi xin tổng hợp tại đây.

Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

 

I. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp đáp ứng các mục tiêu cụ thể sau:

– Về kiến thức: Sinh viên được trạng bị các kiến thức rộng về kinh tế, kinh doanh và quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về quản trị chiến lược và quản trị điều hành doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh của nền kinh tế.

– Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng thực hiện độc lập hoặc phối hợp các chức năng quản trị doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế như: xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, dự án kinh doanh của doanh nghiệp; thiết kế tổ chức bộ máy quản trị vận hành doanh nghiệp; tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích, đánh giá và chẩn đoán doanh nghiệp; tổ chức lại doanh nghiệp cho thích ứng sự thay đổi môi trường.

– Về thái độ: Sinh viên có lập trường tư tưởng vững vàng, tự tin, có sức khoẻ tốt, có bản lĩnh và đạo đức kinh doanh đúng đắn.

– Nơi làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp: Với kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên ra trường có thể đảm nhận các công việc của nhân viên kinh doanh hoặc quản trị viên thuộc lĩnh vực quản trị chiến lược và quản trị điều hành doanh nghiệp. Ngoài ra, sinh viên có thể đảm nhận các công việc của nghiên cứu viên, tư vấn viên hay giảng viên giảng dạy về quản trị doanh nghiệp.

– Trình độ ngoại ngữ, tin học: Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh kinh doanh cũng như các kỹ năng tin học, đặc biệt là phần mềm ERP trong công việc chuyên môn.

II. Các môn học chính

  1. Các môn học thuộc khối kiến thức chung của ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị chiến lược 1, Quản trị marketing, Quản trị tác nghiệp 1, Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Thống kê kinh doanh.

2. Các môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp: Quản trị chiến lược 2, Quản trị tác nghiệp 2, Quản trị hậu cần, Quản trị dự án, Kỹ năng quản trị, Quản trị nguồn lực doanh nghiệp – ERP…

Chuyên ngành Quản trị chất lượng

I. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị chất lượng đáp ứng các mục tiêu cụ thể sau:

– Về kiến thức: Sinh viên được trang bị những kiến thức chung về kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh và các kiến thức chuyên sâu về quản trị chất lượng trong các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức và các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

– Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng thực hiện những công việc cụ thể thuộc lĩnh vực quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp và trong các tổ chức như: xây dựng chiến lược và chính sách chất lượng; thiết kế hệ thống chất lượng; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng; thống kê và đo lường chất lượng; quản trị hiệu quả quá trình vận hành của tổ chức để đưa ra những sản phẩm có chất lượng; đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp hoàn thiện quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp và trong các tổ chức.

– Về thái độ: Sinh viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có năng lực, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu, có sức khoẻ tốt, có bản lĩnh và đạo đức kinh doanh đúng đắn.

– Nơi làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp: Với kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp được trang bị, sinh viên ra trường có thể đảm trách công tác quản trị chất lượng ở các doanh nghiệp, các tổ chức và các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Ngoài ra, sinh viên có thể đảm nhận các công việc của nghiên cứu viên, tư vấn viên hay giảng viên giảng dạy về quản trị chất lượng.

– Trình độ ngoại ngữ, tin học: Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh kinh doanh cũng như các kỹ năng tin học, đặc biệt là phần mềm ERP trong công việc chuyên môn.

II. Các môn học chính

1. Các môn học thuộc khối kiến thức chung của ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị chiến lược 1, Quản trị marketing, Quản trị tác nghiệp 1, Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Thống kê kinh doanh.

2. Các môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành Quản trị chất lượng: Quản trị chất lượng, Quản trị chất lượng dịch vụ, Hệ thống quản trị chất lượng, Tiêu chuẩn hóa, Thống kê chất lượng, Quản trị và đổi mới công nghệ…

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

I. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp đáp ứng các mục tiêu cụ thể sau:

– Về kiến thức: Sinh viên được trang bị những kiến thức chung về kinh tế – xã hội, kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức và các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế.

– Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng thực hiện toàn diện và phối hợp các chức năng quản trị kinh doanh theo quá trình; khởi sự kinh doanh; xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh; tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh; quản trị chi phí kinh doanh; tổ chức quá trình hoạt động kinh doanh thông qua việc thực hiện các chức năng hoạch định, tổ chức, phối hợp, điều chỉnh, kiểm tra, kiểm soát; tái lập doanh nghiệp cho thích ứng với sự thay đổi môi trường kinh doanh.

– Về thái độ: Sinh viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có năng lực, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu, có sức khoẻ tốt, có bản lĩnh và đạo đức kinh doanh đúng đắn.

– Nơi làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp: Với kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên ra trường có thể làm việc tại các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh. Ngoài ra, sinh viên có thể đảm nhận các công việc của nghiên cứu viên, tư vấn viên hay giảng viên giảng dạy về quản trị kinh doanh.

– Trình độ ngoại ngữ, tin học: Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh kinh doanh cũng như các kỹ năng tin học trong công việc chuyên môn.

II. Các môn học chính

1. Các môn học thuộc khối kiến thức chung của ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị chiến lược 1, Quản trị marketing, Quản trị tác nghiệp 1, Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Thống kê kinh doanh.

2. Các môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp: Quản trị kinh doanh 2, Quản trị phí kinh doanh, Chiến lược kinh doanh toàn cầu, Khởi sự kinh doanh; Tái lập doanh nghiệp, Kiểm soát…

 

Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao

I. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp – Chương trình đào tạo Chất lượng cao đáp ứng các mục tiêu cụ thể sau:

– Về kiến thức: Sinh viên được trang bị đủ kiến thức về kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh và kỹ năng làm việc tại các loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp nước ngoài, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và các loại hình khác).

– Về kỹ năng: Sinh viên được học tập qua trải nghiệm thực tế doanh nghiệp, phát triển kỹ năng tư duy phân tích, logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, trình bày bằng văn bản và tự tin đề xuất những ý tưởng của mình một cách rõ ràng và hiệu quả.

– Về thái độ: Sinh viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có năng lực, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu, có sức khoẻ tốt, có bản lĩnh, tự tin và có đạo đức kinh doanh đúng đắn.

– Nơi làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp: Với kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên ra trường có thể làm việc tại các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước với các vị trí: nhân viên kinh doanh, quản trị viên về chiến lược hoặc điều hành doanh nghiệp, nghiên cứu viên, tư vấn viên hoặc giảng viên về quản trị doanh nghiệp hoạt động trong môi trường toàn cầu.

– Trình độ ngoại ngữ, tin học: Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh kinh doanh cũng như các kỹ năng tin học trong công việc chuyên môn, đặc biệt sử dụng phần mềm ERP cũng như các kỹ năng khác theo định hướng trở thành các “nhà quản trị toàn cầu”.

II. Các môn học chính

1. Các môn học thuộc khối kiến thức chung của ngành Quản trị kinh doanh được học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt: Quản trị chiến lược 1, Quản trị marketing, Quản trị tác nghiệp 1, Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Thống kê kinh doanh.

2. Các môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp được học bằng tiếng Anh: Quản trị chiến lược 2, Quản trị tác nghiệp 2, Quản trị hậu cần, Quản trị dự án, Kỹ năng quản trị, Quản trị nguồn lực doanh nghiệp – ERP

Để đăng ký ngành học, vui lòng điền đầy đủ thông tin tại đây hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số Hotline: 091.5500.256